MICRO 100

MICR-10-3151

MICR-10-3151

INDEXABLE THRU-TURNING TOOL - 1/4" RH 75
INDEXABLE THRUTURNING TOOL #10-3151
$41.100
MICR-10-3153

MICR-10-3153

INDEXABLE THRU-TURNING TOOL - 5/16" RH 7
INDEXABLE THRUTURNING TOOL #10-3153
$44.550
MICR-10-3155

MICR-10-3155

INDEXABLE THRU-TURNING TOOL - 3/8" RH 75
INDEXABLE THRUTURNING TOOL #10-3155
$50.100
MICR-10-3157

MICR-10-3157

INDEXABLE THRU-TURNING TOOL - 1/2" RH 75
INDEXABLE THRUTURNING TOOL #10-3157
$54.800
MICR-10-3159

MICR-10-3159

INDEXABLE THRU-TURNING TOOL - 5/8" RH 75
INDEXABLE THRUTURNING TOOL #10-3159
$60.750
MICR-10-3211

MICR-10-3211

INDEXABLE THRU-FACING TOOL - 1/4" LH 75Ø
INDEXABLE THRUFACING TOOL #10-3211
$41.100
MICR-10-3212

MICR-10-3212

INDEXABLE THRU-FACING TOOL - 5/16" LH 75
INDEXABLE THRUFACING TOOL #10-3212
$44.550
MICR-10-3213

MICR-10-3213

INDEXABLE THRU-FACING TOOL - 3/8" LH 75Ø
INDEXABLE THRUFACING TOOL #10-3213
$50.100
MICR-10-3215

MICR-10-3215

INDEXABLE THRU-FACING TOOL - 1/2" LH 75Ø
INDEXABLE THRUFACING TOOL #10-3215
$54.800
MICR-10-3217

MICR-10-3217

INDEXABLE THRU-FACING TOOL - 5/8" LH 75Ø
INDEXABLE THRUFACING TOOL #10-3217
$60.750
MICR-10-3231

MICR-10-3231

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 1/4" R
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3231
$41.100
MICR-10-3232

MICR-10-3232

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 1/4" L
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3232
$41.100
MICR-10-3233

MICR-10-3233

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 5/16"
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3233
$44.550
MICR-10-3234

MICR-10-3234

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 5/16"
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3234
$44.550
MICR-10-3235

MICR-10-3235

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 3/8" R
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3235
$50.100
MICR-10-3236

MICR-10-3236

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 3/8" L
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3236
$50.100
MICR-10-3237

MICR-10-3237

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 1/2" R
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3237
$54.800
MICR-10-3238

MICR-10-3238

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 1/2" L
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3238
$54.800
MICR-10-3241

MICR-10-3241

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 5/8" R
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3241
$60.750
MICR-10-3242

MICR-10-3242

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 5/8" L
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3242
$60.750
MICR-10-3251

MICR-10-3251

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 3/4" R
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3251
$71.350
MICR-10-3252

MICR-10-3252

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 3/4" L
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3252
$71.350
MICR-10-3311

MICR-10-3311

INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL - 1/
INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL #10-3311
$41.100
MICR-10-3312

MICR-10-3312

INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL - 5/
INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL #10-3312
$44.550
MICR-10-3313

MICR-10-3313

INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL - 3/
INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL #10-3313
$50.100
MICR-10-3314

MICR-10-3314

INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL - 1/
INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL #10-3314
$54.800
MICR-10-3315

MICR-10-3315

INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL - 5/
INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL #10-3315
$60.750
MICR-10-3351

MICR-10-3351

INDEXABLE CHAMFERING TOOL - 1/4" 45Ø RH/
INDEXABLE CHAMFERING TOOL #10-3351
$41.100
MICR-10-3353

MICR-10-3353

INDEXABLE CHAMFERING TOOL - 5/16" 45Ø RH
INDEXABLE CHAMFERING TOOL #10-3353
$44.550
MICR-10-3355

MICR-10-3355

INDEXABLE CHAMFERING TOOL - 3/8" 45Ø RH/
INDEXABLE CHAMFERING TOOL #10-3355
$50.100
MICR-10-3357

MICR-10-3357

INDEXABLE CHAMFERING TOOL - 1/2" 45Ø RH/
INDEXABLE CHAMFERING TOOL #10-3357
$54.800
MICR-10-3359

MICR-10-3359

INDEXABLE CHAMFERING TOOL - 5/8" 45Ø RH/
INDEXABLE CHAMFERING TOOL #10-3359
$60.750