MICRO 100

MICRO-103151

MICRO-103151

INDEXABLE THRU-TURNING TOOL - 1/4" RH 75
INDEXABLE THRUTURNING TOOL #10-3151
$44.390
MICRO-103153

MICRO-103153

INDEXABLE THRU-TURNING TOOL - 5/16" RH 7
INDEXABLE THRUTURNING TOOL #10-3153
$48.100
MICRO-103155

MICRO-103155

INDEXABLE THRU-TURNING TOOL - 3/8" RH 75
INDEXABLE THRUTURNING TOOL #10-3155
$54.100
MICRO-103157

MICRO-103157

INDEXABLE THRU-TURNING TOOL - 1/2" RH 75
INDEXABLE THRUTURNING TOOL #10-3157
$59.200
MICRO-103159

MICRO-103159

INDEXABLE THRU-TURNING TOOL - 5/8" RH 75
INDEXABLE THRUTURNING TOOL #10-3159
$65.590
MICRO-103211

MICRO-103211

INDEXABLE THRU-FACING TOOL - 1/4" LH 75Ø
INDEXABLE THRUFACING TOOL #10-3211
$44.400
MICRO-103212

MICRO-103212

INDEXABLE THRU-FACING TOOL - 5/16" LH 75
INDEXABLE THRUFACING TOOL #10-3212
$48.100
MICRO-103213

MICRO-103213

INDEXABLE THRU-FACING TOOL - 3/8" LH 75Ø
INDEXABLE THRUFACING TOOL #10-3213
$54.100
MICRO-103215

MICRO-103215

INDEXABLE THRU-FACING TOOL - 1/2" LH 75Ø
INDEXABLE THRUFACING TOOL #10-3215
$59.200
MICRO-103217

MICRO-103217

INDEXABLE THRU-FACING TOOL - 5/8" LH 75Ø
INDEXABLE THRUFACING TOOL #10-3217
$65.600
MICRO-103231

MICRO-103231

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 1/4" R
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3231
$44.400
MICRO-103232

MICRO-103232

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 1/4" L
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3232
$44.400
MICRO-103233

MICRO-103233

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 5/16"
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3233
$48.100
MICRO-103234

MICRO-103234

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 5/16"
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3234
$48.100
MICRO-103235

MICRO-103235

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 3/8" R
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3235
$54.100
MICRO-103236

MICRO-103236

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 3/8" L
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3236
$54.100
MICRO-103237

MICRO-103237

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 1/2" R
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3237
$59.200
MICRO-103238

MICRO-103238

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 1/2" L
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3238
$59.200
MICRO-103241

MICRO-103241

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 5/8" R
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3241
$65.600
MICRO-103242

MICRO-103242

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 5/8" L
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3242
$65.600
MICRO-103251

MICRO-103251

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 3/4" R
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3251
$77.100
MICRO-103252

MICRO-103252

INDEXABLE TURNING & FACING TOOL - 3/4" L
INDEXABLE TURNING & FACING TOOL #10-3252
$77.100
MICRO-103311

MICRO-103311

INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL - 1/
INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL #10-3311
$44.400
MICRO-103312

MICRO-103312

INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL - 5/
INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL #10-3312
$48.100
MICRO-103313

MICRO-103313

INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL - 3/
INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL #10-3313
$54.100
MICRO-103314

MICRO-103314

INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL - 1/
INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL #10-3314
$59.200
MICRO-103315

MICRO-103315

INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL - 5/
INDEXABLE TURNING & CHAMFERING TOOL #10-3315
$65.600
MICRO-103351

MICRO-103351

INDEXABLE CHAMFERING TOOL - 1/4" 45Ø RH/
INDEXABLE CHAMFERING TOOL #10-3351
$44.400
MICRO-103353

MICRO-103353

INDEXABLE CHAMFERING TOOL - 5/16" 45Ø RH
INDEXABLE CHAMFERING TOOL #10-3353
$48.100
MICRO-103355

MICRO-103355

INDEXABLE CHAMFERING TOOL - 3/8" 45Ø RH/
INDEXABLE CHAMFERING TOOL #10-3355
$54.100
MICRO-103357

MICRO-103357

INDEXABLE CHAMFERING TOOL - 1/2" 45Ø RH/
INDEXABLE CHAMFERING TOOL #10-3357
$59.200
MICRO-103359

MICRO-103359

INDEXABLE CHAMFERING TOOL - 5/8" 45Ø RH/
INDEXABLE CHAMFERING TOOL #10-3359
$65.600