MRO

MRO

SOWA-665330

SOWA-665330

84651 1/2-1/4" ADAPTER
PACK OF 2
$7.600
SOWA-665332

SOWA-665332

84851 1/2-1/4" ADAPTER
PACK OF 20
$75.700
SOWA-665334

SOWA-665334

84011 1/2" DOUBLE SOCKET
PACK OF 4
$7.600
SOWA-665336

SOWA-665336

84031 1/2" DOUBLE SOCKET
PACK OF 20
$37.900
SOWA-665338

SOWA-665338

64620 1/2" ELBOW FITTING
PACK OF 2
$9.800
SOWA-665340

SOWA-665340

64640 1/2" ELBOW FITTING
PACK OF 20
$97.300
SOWA-665342

SOWA-665342

64626 1/2" T-FITTING
PACK OF 2
$11.400
SOWA-665344

SOWA-665344

64646 1/2" T-FITTING
PACK OF 20
$113.500
SOWA-665346

SOWA-665346

64622 1/2" SIDE FLOW
NOZZLE PACK OF 4
$13.000
SOWA-665348

SOWA-665348

64642 1/2" SIDE FLOW
NOZZLE PACK OF 20
$64.900
SOWA-665350

SOWA-665350

64624 1/2" END CAP
PACK OF 4
$6.900
SOWA-665352

SOWA-665352

64644 1/2" END CAP
PACK OF 20
$34.300
SOWA-665354

SOWA-665354

84722 1/2" CONNECTION
VALVE PACK OF 2
$23.500
SOWA-665356

SOWA-665356

84742 1/2" CONNECTION
VALVE PACK OF 10
$117.100
SOWA-665358

SOWA-665358

84723 1/2" MALE PT VALVE
PACK OF 2
$23.500
SOWA-665360

SOWA-665360

84743 1/2" MALE PT VALVE
PACK OF 10
$117.100
SOWA-665362

SOWA-665362

84723A 1/2" MALE NPT
VALVE PACK OF 2
$23.500
SOWA-665364

SOWA-665364

84743A 1/2" MALE NPT VALVE
PACK OF 10
$117.100
SOWA-665366

SOWA-665366

84724 1/2" FEMALE PT VALVE
PACK OF 2
$23.500
SOWA-665368

SOWA-665368

84744 1/2" FEMALE PT VALVE
PACK OF 10
$117.100
SOWA-665370

SOWA-665370

84724A 1/2" FEMALE PT VALVE
PACK OF 2
$23.500
SOWA-665372

SOWA-665372

84744A 1/2" FEMALE PT VALVE
PACK OF 10
$117.100
SOWA-665374

SOWA-665374

84725 1/2" CONNECTION CHECK
VALVE PACK OF 2
$19.300
SOWA-665376

SOWA-665376

84745 1/2" CONNECTION CHECK
VALVE PACK OF 10
$96.400
SOWA-665378

SOWA-665378

84013 3/8" SAE FLARE NUT
ADAPTER PACK OF 4
$9.800
SOWA-665380

SOWA-665380

84033 3/8" SAE FLARE NUT
ADAPTER PACK OF 20
$48.700
SOWA-665382

SOWA-665382

54400 1/2" MODULAR MANIFOLD
SYSTEM
$25.800
SOWA-665384

SOWA-665384

54410 1/2" MAIN FLOW CONTROL
MANIFOLD SYSTEM
$84.300
SOWA-665386

SOWA-665386

54416 1/2" MAIFOLD
BRACKET PACK OF 2
$7.800
SOWA-665388

SOWA-665388

26172 1/2" HOSE ASSEMBLY
PLIERS
$45.700
SOWA-665390

SOWA-665390

86060 3/4" HOSE KIT
$30.300
SOWA-665392

SOWA-665392

86060A 3/4" HOSE KIT
$30.300